Home

Bine ați venit

Avocații noști se disting printr-o experiență de peste 40 de ani în profesia de avocat, cunoașterea în profunzime a aspectelor teoretice și practice ale profesiei de avocat fiind dublată de cariera didactică universitară pe specializarea dreptului civil, a protecției drepturilor omului și a dreptului internațional privat.
mai mult readMore

Domenii de expertiză

DREPT CIVIL
Drept de proprietate: Litigii între proprietari și stat: măsuri reparatorii pentru proprietăți naționalizate conform Legii nr. 10/2001, Expropriere
Litigii între proprietari și chiriași: încheierea şi executarea contractelor de închiriere, evacuare
Litigii între proprietari: partajul bunurilor aflate în proprietate comună, grănițuire, servitute, superficie, uzufruct
Contracte: încheierea, anularea și rezilierea contractelor de vânzare – cumpărare, de donație, de întreţinere, constatare clauze abuzive în contractele încheiate cu bănci
Răspundere civilă delictuală: accidente, fapte cauzatoare de prejudicii
Moștenire: stabilirea masei succesorale și a calității de moștenitor, ieșirea din indiviziune/ partajul asupra moștenirii
Acțiuni de carte funciară: întabulare, dezmembrare, rectificarea înscrierilor în C.F.
Executare silită , contestații la executare

DREPTUL FAMILIEI
Divorț
Stabilire locuință minori
Stabilirea, majorarea sau micşorarea pensiei de întreținere
Convenţii matrimoniale, alegerea sau schimbarea regimului matrimonial
Împărțire bunuri comune
Stabilire sau tăgadă paternitate

DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT
Divorț, încredințare copii minori, stabilire pensie de întreținere în România
Recunoașterea și executarea în România a hotărârilor judecătorești sau actelor notariale încheiate în străinătate
Împărțirea bunurilor comune imobiliare aflate în România
Dezbaterea succesiunii persoanelor decedate în România
Partaj/Ieșire din indiviziune asupra moștenirii pentru bunurile imobile aflate în România
Activități fiduciare bunuri imobile
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
Formulare cereri conform Convenției Europene a Drepturilor Omului
Reprezentare în procedura Curții Europene a Drepturilor Omului
DREPT COMERCIAL
Consultanță și asistență pentru redactare, negociere și încheiere contracte
Asistenţă sau reprezentare în litigii privind contracte comerciale
Asistenţă sau reprezentare în faţa curţilor de arbitraj comercial
Înființări societăți, cesiune părți sociale, achiziții
DREPT ADMINISTRATIV
Reprezentare și asistență în fața instituțiilor și autorităților publice
Contestarea în vederea anulării actelor emise de autoritățile publice
Asistare în fata organelor de control
Urbanism, autorizaţii de construire
DREPT PENAL
Asistență juridică și reprezentare în fața organelor de cercetare penală în calitate de persoană vătămată sau suspect
Apărare în fața instanțelor de judecată în calitate de persoană vătămată/parte civilă, inculpat sau parte responsalită civilmente
ASIGURĂRI
Obţinerea despăgubirilor conform contractelor de asigurare
Acțiuni în regres

Știri și evenimente: